Algemene voorwaarden

Bedrijfsdocument

Mei 2018

Astrid Damen – Zakelijke Dienstverlening
h.o.d.n. Website Meisje

KvK: 55719430

Laan van KVL 56
5061 PE Oisterwijk

+31(0)6 – 23 70 87 11

astrid@websitemeisje.nl

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website Meisje: Website Meisje, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Website Meisje.
 3. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
 4. Opdracht: de dienst en/of het product dat door Website Meisje geleverd zal worden.
 5. Klant: de persoon of personen waarmee Website Meisje een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Website Meisje en Klant.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Website Meisje een van haar diensten uitvoert, waaronder het schieten van een video, een cursus, of een training.

 

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Website Meisje en Klant.
 2. Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Website Meisje uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbod

 1. Website Meisje doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, of schriftelijk, waaronder per e-mail, aan Klant te melden.
 2. Het aanbod is 7 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Website Meisje zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.
 2. De opdrachtbevestiging is 7 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Website Meisje werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
 4. Website Meisje behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Website Meisje onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 5. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. Website Meisje kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Website Meisje vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
 2. Website Meisje spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Website Meisje de belangen van Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 3. Website Meisje mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt Website Meisje op als tussenpersoon en aanspreekpunt. Website Meisje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.
 4. Website Meisje hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 5. Website Meisje kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. Website Meisje houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

 

Artikel 6: Verplichtingen Klant

 1. Klant verplicht zich om de omstandigheden voor Website Meisje zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Website Meisje.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Website Meisje aanleveren.
 4. Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
 5. Website Meisje is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 6. Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Website Meisje het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7: Adviesgesprek en inspiratiesessie

 1. Website Meisje voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
 2. In dergelijke gesprekken en sessies geeft Website Meisje feedback op de social media van Klant en heeft Klant de mogelijkheid om vragen te stellen. Website Meisje kan, waar mogelijk en gewenst, Klant van advies voorzien.
 3. De adviesgesprekken of inspiratiesessies kunnen zowel online, via videochat, als offline plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.
 4. Adviezen opgesteld door Website Meisje, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

 

Artikel 8: Contentstrategieën

 1. De contentstrategie stelt Website Meisje in samenwerking met Klant op.
 2. Website Meisje zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Klant.
 3. Website Meisje zal vervolgens de huidige situatie van Klant op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Klant leveren middels een presentatie. Klant kan en mag vervolgens zelf met het strategieplan aan de slag.
 4. Indien overeengekomen, kan het het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Website Meisje, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 5. Bij contentstrategie zal Website Meisje geen daadwerkelijke content voor gebruik door Klant meeleveren, tenzij anders overeengekomen.
 6. Strategieën opgesteld door Website Meisje, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Website Meisje dergelijke strategieën voor Klant gaat uitvoeren.

 

Artikel 9: Social mediabeheer

 1. Website Meisje biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Klant.
 2. Website Meisje meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.
 3. Op haar website geeft Website Meisje vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
 4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Website Meisje is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.
 5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor onbeperkte tijd. Het social mediabeheer kan maandelijks door Klant worden opgezegd voor de 21e dag van de voorgaande kalendermaand.
 6. Uiterlijk voor de 21e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Website Meisje werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Website Meisje aangeleverd te hebben.
 7. Website Meisje ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.
 8. In de laatste week van de kalendermaand levert Website Meisje een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.
 9. Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Website Meisje zal verwerken.
 10. Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Website Meisje geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

 

Artikel 10: Content aangeleverd door Klant

 1. Website Meisje is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. Website Meisje biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
 2. Klant vrijwaart Website Meisje voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.
 3. Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
 4. Website Meisje heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Website Meisje:
 • discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
 • oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
 • illegale activiteiten bevordert of pleegt;
 • kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
 • op enig andere wijze door Website Meisje indiscreet of incorrect wordt bevonden.

 

Artikel 11: Video

 

  1. Wanneer Klant en Website Meisje overeenkomen dat zij een video zal schieten voor Klant, komen ze daarbij tevens een uitvoerdatum overeen.
  2. In het geval dat Klant het schieten van de video eerder annuleert dan zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, brengt Website Meisje geen kosten in rekening.
  3. Indien Klant het schieten van de video later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Website Meisje 50% van het overeengekomen bedrag voor het schieten van de video in rekening.
  4. Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Website Meisje de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Website Meisje geen kosten in rekening.
  5. Indien Klant het schieten van de video wil verplaatsen en dit later aan Website Meisje verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Website Meisje 50% van het overeengekomen bedrag voor het opnemen van de video in rekening.
  6. Website Meisje levert de video op de wijze en in het formaat zoals overeengekomen, door middel van een online downloadlink.
  7. Nabewerking en editing van de video gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Website Meisje.
  8. Klant mag binnen drie werkdagen na ontvangst van de video wijzigingen laten aanbrengen, die Website Meisje zal verwerken.
  9. Maximaal één wijzigingsronde is gratis. Extra wijzigingsrondes of ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Website Meisje en tegen betaling van een extra vergoeding.
  10. Indien Website Meisje niet van Klant binnen drie werkdagen een reactie op de opzet van de video heeft ontvangen, wordt de bestaande versie als akkoord door Klant beschouwd.
  11. Klant kan wijzigingen verzoeken op een later moment dan drie werkdagen na ontvangst van de eerste opzet van de video. In dat geval zijn de wijzigingen slechts mogelijk in overleg met Website Meisje en tegen betaling van een extra vergoeding.Uiterlijk één jaar na levering van de eindversie van de video aan Klant verwijdert Website Meisje al het beeldmateriaal van haar eigen servers en apparaten.

 

Artikel 12: Website – ontwikkeling en onderhoud

   1. Website Meisje zal bij het bouwen van een website Klant adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
   2. Website Meisje bouwt de website in principe in opensourcesoftware en installeert daarbij de benodigde plug-ins.
   3. Klant en Website Meisje komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de website.
   4. Na levering van de eerste opzet van de website mag Klant binnen 5 werkdagen wijzigingen laten aanbrengen en feedback geven, die Website Meisje zal verwerken.
   5. Website Meisje levert een eindversie van de website binnen 10 werkdagen na verzending van de eerste opzet.
   6. Indien Klant wenst dat er content en andere informatie op de website geplaatst wordt, dient Klant deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan Website Meisje aan te leveren.
   7. Op door Klant ten behoeve van de website aangeleverde content, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
   8. Onderhoud door Website Meisje omvat tevens het updaten van de door Website Meisje geïnstalleerde plug-ins.
   9. Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Klant, komen voor eigen rekening en risico van Klant.
   10. Klant vrijwaart Website Meisje voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.

 

Artikel 13: Website – domeinnaam, hosting en storing

   1. Op haar website vermeldt Website Meisje vooraf duidelijk welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor hosting en onderhoud van een website vallen.
   2. Klant kan een domeinnaam laten registreren door Website Meisje, die zal optreden als registrar. Klant is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.
   3. Klant dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.
   4. Klant kan Website Meisje verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is Website Meisje gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.
   5. Klant vrijwaart Website Meisje voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.
   6. Met betrekking tot up- en downtime en hosting van de website, zijn de algemene voorwaarden en SLA van TransIP of Neostrada van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst.
   7. Website Meisje kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.
   8. In geval dat er complicaties zijn in de werking van de website of de website (tijdelijk) onbereikbaar is, kan Klant dit melden aan Website Meisje. Website Meisje zal zich inzetten om binnen 12 uur na melding tot een oplossing te komen.

 

Artikel 14: Cursussen

   1. Een cursus omvat een dagtraining en vindt offline plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.
   2. De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Klant voldaan te zijn.
   3. Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door Website Meisje van plaats en datum gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval wanneer minder dan vier deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Klant kan in dat geval gratis annuleren tot drie dagen voorafgaand aan de nieuwe cursusdatum.
   4. Indien door Website Meisje wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Website Meisje dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Website Meisje zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken.
   5. Indien Klant zijn deelname aan de cursus later annuleert dan drie werkdagen voor de uitvoerdatum brengt Website Meisje het gehele bedrag voor de cursus in rekening. Klant heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde.
   6. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Website Meisje.

 

Artikel 15: Inhouse training

   1. In geval van een training of cursus die op kantoor Klant of op een door Klant bepaalde locatie plaatsvindt (hierna: de “inhouse training”), komen partijen de uitvoerdatum en locatie samen nader overeen.
   2. Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Website Meisje de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Website Meisje geen kosten in rekening.
   3. Wanneer Klant de inhouse training later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, dan brengt Website Meisje 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
   4. Indien Klant de datum van de training wil verplaatsen, en dit later aan Website Meisje verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Website Meisje 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
   5. Indien de locatie van de training door Klant gewijzigd wordt, kan Website Meisje haar vergoeding daarop aanpassen.
   6. Indien door Website Meisje wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Website Meisje dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan Klant. Website Meisje zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie met Klant afspreken.

 

Artikel 16: Online trainingen

   1. Na aankoop worden de afzonderlijke online modules van de training periodiek of direct ontsloten voor de deelnemers.
   2. De betaling voor de online training dient voorafgaand door Klant voldaan te zijn, via de webwinkel van Website Meisje.
   3. Overige klachten of reclames over de online training dienen ook uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop aan Website Meisje gemeld te worden, zodat Website Meisje nog aanpassingen kan doen of de deelname kan stopzetten.
   4. Indien de deelname binnen 14 dagen na aankoop eindigt, heeft de deelnemer recht op 70% van het betaalde bedrag voor de gehele training retour. Klant heeft na de termijn van 14 dagen na aankoop geen recht meer op retour van het reeds betaalde of andere kortingen of restitutie.
   5. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de online training zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Website Meisje.

 

Artikel 17: Vergoeding

   1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Website Meisje gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
   2. In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Website Meisje een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
   3. Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van Website Meisje gerekend.
   4. Als aannemelijk is dat Website Meisje hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Website Meisje dit doorberekenen aan Klant.
   5. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Klant.
   6. Alle door Website Meisje genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18: Betalingsvoorwaarden

   1. Website Meisje stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.
   2. Wanneer Klant direct een dienst of product afneemt via de webwinkel van Website Meisje, kan betaling ook vooraf plaatsvinden via de webwinkel.
   3. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
   4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Website Meisje. Klant heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
   5. Website Meisje kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   6. Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Website Meisje maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   7. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, met een minimum van €40,-, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Website Meisje is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

 

Artikel 19: Ontbinding en opschorting

   1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Website Meisje de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Website Meisje zal Klant hiervan eerst op de hoogte stellen.
   2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door WEbsite Meisje is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand.
   3. Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Website Meisje gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
   4. Wanneer Website Meisje ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Website Meisje de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
   5. Website Meisje is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Website Meisje namens Klant content plaatst. Als Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan Website Meisje ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is Website Meisje geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Klant.
   6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
   7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 20: Intellectueel eigendomsrecht

   1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Website Meisje ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij Website Meisje.
   2. Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Website Meisje ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Website Meisje.
   3. Website Meisje verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van Website Meisje niet elders gepubliceerd worden.
   4. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.
   5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Website Meisje vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.
   6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Klant te vervallen.
   7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van Website Meisje, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
   8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid

   1. Website Meisje kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
   2. De aansprakelijkheid van Website Meisje overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Website Meisje gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Website Meisje nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Website Meisje gedekt wordt.
   3. Website Meisje biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
   4. Website Meisje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Website Meisje is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   5. Website Meisje is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
   6. Website Meisje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Website Meisje.
   7. Website Meisje heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken.
   8. Klant vrijwaart Website Meisje tegen en stelt Website Meisje schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
   9. Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart Website Meisje van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.
   10. Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Website Meisje niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden
   11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Website Meisje.

 

Artikel 22: Klachten

   1. Klachten over werkzaamheden van Website Meisje en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Website Meisje te worden gemeld.
   2. Website Meisje zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken.
   3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 23: Overige bepalingen

  1. Website Meisje mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Website Meisje aan Klant medegedeeld.
  3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  4. Op alle rechtsverhoudingen tussen Website Meisje en Klant is Nederlands recht van toepassing.
  5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.